Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Umuzykalnienie

 

PLAN ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020

Cele ogólne:
Celem ogólnym zajęć umuzykalniających jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie młodego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. Stopniowo dzieci uczone będą także interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.

Cele poznawcze:

 • Reakcja na dźwięki wysokie i niskie,
 • Określanie kierunku linii melodycznej,
 • Rozróżnianie barwy dźwięku,
 • Rozpoznawanie i reakcja na zmiany dynamiczne w muzyce,
 • Rozpoznawanie brzmienia i nauka gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych,
 • Nauka piosenek z dziecięcego repertuaru,
 • Nauka tańców ludowych różnych regionów Polski,
 • Rozwój sprawności ruchowych,
 • Świadome słuchanie muzyki,
 • Poznanie dzieł muzycznych wielkich twórców (G. F. Haendla, Vivaldiego, Mozarta, Bacha, itd.)

 

Cele kształcące:

 • Rozwinięcie poczucia rytmu, tempa, dynamiki, wrażliwości na ich zmiany,
 • Rozwinięcie wrażliwości na strukturę utworu,
 • Nauka metrum (na 2, 3 i 4),
 • Rozwinięcie własnej inwencji twórczej (improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe),
 • Rozwinięcie podzielności uwagi,
 • Rozwinięcie pamięci muzycznej,
 • Rozwinięcie wyobraźni.

 

Cele wychowawcze:

 • Nauka zabawy grupowej, odpowiedzialności za siebie i kolegów,
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • Nauka umiejętności wyrażania siebie.

 

Formy aktywności muzycznej:

 • Śpiew i mowa - piosenki, powitania, pożegnania, wierszyki,
 • Ruch przy muzyce- taniec, gimnastyka, inscenizacja ruchowa,
 • Gra na instrumentach- przedszkolne instrumenty perkusyjne,
 • Słuchanie muzyki - muzyka klasyczna, piosenki dla dzieci,
 • Tworzenie muzyki - improwizacja wokalna, ruchowa, instrumentalna.

 

3-latki:

 • Nauka piosenki na powitanie i pożegnanie,
 • Nauka reakcji na określone sygnały,
 • Śpiewanie prostych piosenek, dostosowanych do wieku,
 • Nauka nazw i sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,
 • Zabawy muzyczno-ruchowe uwrażliwiające na zmiany dynamiczne i tempo,
 • Ćwiczenie prostych rytmów i melodii,
 • Nauka koordynacji ruchowej,
 • Nauka reakcji na pauzy,
 • Proste zagadki słuchowe.

 

4/5-latki:

 • Przypomnienie piosenek na powitanie i pożegnanie, reakcji na określone sygnały,
 • Wdrażanie ćwiczeń wokalnych i rytmicznych,
 • Dostosowanie repertuaru do wieku,
 • Improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe,
 • Utrwalenie nazw i sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,
 • Nauka grup instrumentów,
 • Nauka podstawowych pojęć muzycznych,
 • Zabawy ruchowo-muzyczne utrwalających reakcję na pauzy, zmiany dynamiczne, tempo,
 • Ćwiczenia uwrażliwiające na zmianę kierunku melodii,
 • Aktywne słuchanie muzyki klasycznej,
 • Zagadki słuchowe.

 

6-latki:

 • Przypomnienie piosenek na powitanie i pożegnanie, reakcji na określone sygnały,
 • Ćwiczenia wokalne i rytmiczne,
 • Śpiewanie piosenek dostosowanych do wieku,
 • Utrwalanie pojęć muzycznych,
 • Improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe,
 • Poznawanie kompozytorów,
 • Nauka o instrumentach i ich budowie wg grup,,
 • Aktywne słuchanie muzyki klasycznej,
 • Utrwalenie reakcji na pauzy, dynamikę, tempo, zmiany kierunku melodii,
 • Ćwiczenia oddechowe i emisyjne.

 

 

Opracowała: Patrycja Mazurek

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account