Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia

Bandurski W.: Zbudźmy Jadwigę!, Bytom 1906.

Bandurski W.: Jadwiga nasza Święta Królowa, Bytom 1910.

Bandurski W.: Jadwiga, święta królowa na polskim tronie, Opowieść dziejowa w trzech tomach, [kolorowe ryciny wg obrazów Piotra Stachiewicza], Bytom 1919.  

Bąk S.: Święta Jadwiga Królowa patronka na dzisiejsze czasy, Kraków 2000.

Błogosławiona Jadwiga Królowa, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 1997.

Błogosławiona Jadwiga Królowa, Rozważania i modlitwy, Wydz. Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, Kraków 1980.

Błogosławiona Jadwiga Królowa w poezji, Kraków 1987.

Błogosławiona Jadwiga Królowa w rysunkach Ryszarda Natusiewicza, Wrocław 1997.

Bochenek A.: Groby królowej Jadwigi I królewicza Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, [w:] Studia do dziejów Wawelu, Kraków 1969.

Bochnak A.: Grób królowej Jadwigi, „Studia do dziejów Wawelu”, t. 3, Kraków 1968.

Borawski A.: Królowa Jadwiga na Wawelu. Szkic historyczny, Warszawa 1933.

Bulla kanonizacyjna świętej Jadwigi królowej, [w:] Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie 20 X 1996-20 X 1997, (red.) A. Kubiś, Kraków 1998.

Byrska H.: Święta królowa Jadwiga, Abyśmy byli godni. ?

Chmielowska B.: Przywilej fundacyjny Kolegium Królowej Jadwigi przy Uniwersytecie Karola w Pradze, [w:]  Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1989.

Chmielowska B.: Stanisława ze Skarbimierza rozmyślania o umieraniu królowej Jadwigi, [w:]  Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1989.

Charewiczowa Ł.: Najnowsza literatura o królowej Jadwidze, „Przegląd Współczesny”, t. 53, nr 14, 1935.

Czarnecki J.: Świętość królowej Jadwigi, Warszawa 1936. 

Czarnecki J.M., Cedro K.: Legenda królowej Jadwigi, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998.

Czartoryski A.: Jadwiga królowa, „Przegląd Poznański”, XXVI. ?

Czermak W.: Jadwiga królowa polska. Opowiadanie z dziejów naszych, Wyd. Macierzy Polskiej 37, Lwów 1887.

Dawidowicz A., Hornowski J.: O wieku królowej Jadwigi. Dyskusja historyków i medyków w Klubie Lekarza w Warszawie w dniu 5 kwietnia 1977 r., „Archiwum Historii Medycyny”, 1978, nr 4, t. 41.

Dąbrowski J.: Koronacje andegaweńskie w Polsce, Kraków 1938.

Dąbrowski J.: Królowa Jadwiga (Sól ziemi polskiej), Warszawa 1937.

Dąbrowski J.: Rządy Jadwigi i Jagiełły, [w:] Dzieje Polski średniowiecznej, t. II, Kraków 1926.

Długosz T.: Królowa Jadwiga, [w:] „Studia Theol. Varsav.”, 1965, t. 3.

Duda B.: Szlak świętej Jadwigi królowej w Bieczu, Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, wyd. I, 1989.

Dziamska M.: Owoce życia, Powieść o królowej Jadwidze świętej, [w:] Europejskie znaczenie świętej Jadwigi Królowej: dokumentacja w zbiorach polskich i włoskich, (red.) Maria Kocójowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000. 

Dzieło Jadwigi i Jagiełły w sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, (wybór i opracowanie) Wojciech Biliński, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1989.

Fogel J.: Tu była królowa Jadwiga, „Przewodnik Katolicki”, nr 44, 1996.

Garbacik J.: Królowa Jadwiga Andegaweńska, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace historyczne”, nr 55, 1976.

Gębarowicz M.: Psałterz floriański i jego geneza, Wrocław 1965.

Gołębiowski Ł.: Dzieje Polski, t. I: Panowanie Władysława Jagiełły, Warszawa 1846-1848.

Górski K.: Osobowość królowej Jadwigi na tle religijności Średniowiecza, „Polonia Sacra”, 1949, t. II.

Grabski A.F.: Jadwiga – Wilhelm – Jagiełło  w opiniach europejskich, „Nasza Przeszłość”, 1966, t. 23.

Grodziska K.: Mikołaja Lasockiego pochwała Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi na soborze bazylejskim, „Analecta Cracoviensia’, t. 20, 1988.

Gruszka-Zych B.: Jej Wysokość z lipowym herbem.

Grzybowski M.M.: Błogosławiona Jadwiga nasza patronka, Płock 1993.

 

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account