Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 5

Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie łacińskie na egzekwiach Jadwigi królowej Polski (fragment), [w:] Wolny J., Zawadzki R.M.: Królowa Jadwiga w tradycji kaznodziejskiej XV wieku, „Analecta Cracoviensia”, t. 7, 1995.

Stanisław ze Skarbimierza, Kazanie przed królem i jego dostojnikami o śmierci i życiu królowej Jadwigi, [w:] Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, (oprac.) M. Korolko, Kraków 2001.

Stawisko Cz. [Skowron Cz.]: Napis na roztruchanie drezdeńskim, „Analecta Cracoviensia”, 1987, t. 19.

Strzelecka A.: Jadwiga Andegaweńska, Anjou (1374-1399), „Polski Słownik Biograficzny”,  t. 10/2, Wrocław 1963.

Strzelecka A.: Jadwiga Królowa (1374-1399), królowa, sługa Boża, [w:] Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, Poznań-Warszawa-Lublin 1971.

Strzelecka A.: O królowej Jadwidze. Studja i przyczynki, „Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, dział II, t. 14, Lwów 1933.

Strzelecka A.: Z biografii królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, 1975, t. 7.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, t. 1-2, wyd. Karol Wild, Lwów 1855.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, t. 1-2, wyd. Karol Wild, Lwów 1856.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, wyd. 2 poprawione, t. 1-4, druk. E. Winiarz, Lwów 1861.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413, [w:] Dzieła, t. 4-8, Warszawa 1876-1877.

Szajnocha K.: Ядвига и Ягайло, сочинение ... , перевёл со второго польского издания В. Ҝеневичт, т. 1, Изд. М.О. Волф, Петербург 1880.

Szajnocha K.: Ядвига и Ягайло, перевёл со второго польского издания В.В. Чуйкот, т. 2, Изд. М.О. Волф, Петербург 1882.

Szajnocha K.: Dwie wojny, 1399-1410, wyjątek z dzieła ... pt. Jadwiga i Jagiełło, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Fr. Próchnicki, TNSW, Biblioteka dla Młodzieży 1, Lwów 1891.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, cz. 1-7, Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 217-219, 222-225, Warszawa 1902.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, oprac. i wstępem zaopatrzył E. Łuniński, cz. 1-3, „Książki dla Wszystkich”, Wyd. M. Arct, Warszawa 1905.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, oprac. i wstępem zaopatrzył E. Łuniński, cz. 1-3, Warszawa 1911.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, wstępem opatrzył Stefan M. Kuczyński, t. 1-2, PIW, Warszawa 1969.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, BiblioBazaar 2010.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, t. 1, BiblioBazaar, 2010.

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, t. 3, BiblioBazaar, 2010. 

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, t. 3, Nebu Press 2010. 

Szajnocha K.: Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie historyczne, wstępem opatrzył Stefan M. Kuczyński, t. 1-4, PIW, Warszawa 1974.

Szczotka A.: Ku czci świętej Jadwigi królowej. ?

Szczur S.: Negocjatorzy unii Polski z Litwą i ich kariery, „Analecta Cracoviensia”, t. 19, 1987.

Szczur S.: Święta Jadwiga a Zakon Krzyżacki, „Universitas”, 1998, nr 23.

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account